Cookies Policy

Last updated: January 25, 2021

This Cookies Policy explains what Cookies are and how We use them. You should read this policy so You can understand what type of cookies We use, or the information We collect using Cookies and how that information is used.

Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from Cookies. For further information on how We use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

We do not store sensitive personal information, such as mailing addresses, account passwords, etc. in the Cookies We use.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Cookies Policy) refers to RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla.
 • Cookies means small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing details of your browsing history on that website among its many uses.
 • Website refers to RVM Systems Reverse Vending, accessible from https://www.rvmsystems.com
 • You means the individual accessing or using the Website, or a company, or any legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Website, as applicable.

The use of the Cookies

Type of Cookies We Use

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser.

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

 • Tracking and Performance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new advertisements, pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.

 • Social Media Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: In addition to Our own Cookies, We may also use various third parties Cookies to report usage statistics of the Website, deliver advertisements on and through the Website, and so on. These Cookies may be used when You share information using a social media networking website such as Facebook, Instagram, Twitter or Google+.

Your Choices Regarding Cookies

If You prefer to avoid the use of Cookies on the Website, first You must disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser associated with this website. You may use this option for preventing the use of Cookies at any time.

If You do not accept Our Cookies, You may experience some inconvenience in your use of the Website and some features may not function properly.

If You'd like to delete Cookies or instruct your web browser to delete or refuse Cookies, please visit the help pages of your web browser.

For any other web browser, please visit your web browser's official web pages.

More Information about Cookies

You can learn more about cookies: What Are Cookies?.

Contact us

If you have any questions about this Cookies Policy, You can contact us:

By visiting this page on our website: https://www.rvmsystems.com/contact/

Cookiepolicy för RVM-system

Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa denna policy så att du kan förstå vilken typ av cookeis vi använder, eller vilken information vi samlar in med cookies och hur den informationen används.

Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till den information som lagras i och erhålls från cookies. För ytterligare information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, se vår integritetspolicy.

Vi lagrar inte känslig personlig information, såsom postadresser, kontolösenord etc. i de cookies vi använder.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den första bokstaven är versal med har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna cookiepolicy:

 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i denna cookiepolicy) hänvisar till RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Järfälla.
 • Cookies betyder små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Webbplatsen hänvisar till RVM Systems Reverse Vending, tillgänglig från https://www.rvmsystems.com
 • Du avser den person som besöker eller använder Webbplatsen, eller ett företag eller någon juridisk enhet på vars vägnar en sådan person besöker eller använder Webbplatsen, i tillämpliga fall.

Användningen av cookies

Typ av kakor vi använder

Cookies kan vara "beständiga" eller "session" -kakor. Beständiga kakor finns kvar på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både session- och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga kakor

Typ: Sessioncookies

Administreras av: oss

Syfte: Dessa cookies är viktiga för att förse dig med tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

 • Cookies Policy / Cookies för godkännande av meddelanden

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookeis identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

 • Funktionscookies

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

 • Spårning och prestandakakor

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Tredjepart

Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa kakor kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är länkad till en pseudonym identifierare som är associerad med den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya annonser, sidor, funktioner eller nya funktioner på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

 • Sociala mediekakor

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Tredjepart

Syfte: Förutom våra egna kakor kan vi också använda olika kakor från tredje part för att rapportera användningsstatistik för webbplatsen, leverera annonser på och genom webbplatsen och så vidare. Dessa kakor kan användas när du delar information med hjälp av en webbplats för sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter eller Google+.

Dina val angående cookies

Om du föredrar att undvika användning av kakor på webbplatsen måste du först inaktivera användningen av kakor i din webbläsare och sedan radera de kakor som sparats i din webbläsare som är kopplad till denna webbplats. Du kan använda detta alternativ för att förhindra användning av kakor när som helst.

Om du inte accepterar våra kakor kan du uppleva besvär med din användning av webbplatsen och vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt.

Om du vill ta bort cookies eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra cookies, vänligen besök hjälpsidorna i din webbläsare.

För andra webbläsare, besök din webbläsares officiella webbsidor.

Mer information om cookies

Du kan lära dig mer om cookies: Vad är cookies?.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna cookiepolicy kan du kontakta oss:

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://www.rvmsystems.com/contact/

Bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert: Januar 25, 2021

Denne artikkelen forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem. Du bør lese den, slik at du forstår hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, eller informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler, samt hvordan informasjonen brukes.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler. For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder personopplysningene dine sikre, se vår personvernpolitikk.

Vi lagrer ikke sensitiv personlig informasjon, for eksempel postadresser, kontopassord, etc. i de informasjonskapslene vi bruker

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene der den første bokstaven er skrevet med stor bokstaver, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de vises i entall eller flertall.

Definisjoner

I forbindelse med denne policyen for informasjonskapsler:

 • Selskap (referert til som "selskapet", "vi", "oss" eller "vårt" i denne informasjonskapselpolitikken) refererer til RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla.
 • Informasjonskapsler betyr små filer som plasseres på din datamaskin, mobilenhet eller annen enhet av et nettsted, som inneholder detaljer om nettleserloggen din på nettstedet blant de mange bruksområdene.
 • Nettstedet refererer til RVM Systems, tilgjengelig fra https://www.rvmsystems.com
 • Med «Du», mener vi den enkelte som har tilgang til eller bruker nettstedet, eller et selskap eller enhver juridisk enhet på vegne av den personen bruker eller bruker nettstedet, alt etter hva som er aktuelt.

Bruken av informasjonskapsler

Typer av informasjonskapsler vi bruker

Informasjonskapsler kan være "vedvarende" eller "sesjonsbaserte" informasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler forblir på din personlige datamaskin eller mobilenhet når du går frakoblet, mens sesjonsbaserte informasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren.

Vi bruker både sesjonsbaserte og vedvarende informasjonskapsler til formålene beskrevet nedenfor:

 • Nødvendige /Essensielle informasjonskapsler

Type: Informasjonskapsler per sesjon

Administreres av: Oss

Formål: disse informasjonskapslene er essensielle for å gi Deg service tilgjengelig gjennom nettstedet og for å gi deg tilgang til å bruke enkelte fasiliteter. De hjelper  De hjelper til med å autentisere brukere og forhindre svindelaktig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene, kan tjenestene som Du har bedt om ikke leveres, og vi bruker bare disse informasjonskapslene for å gi deg disse tjenestene.

 • Om informasjonskapsler og godkjenning av disse

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administrert av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene identifiserer om brukere has akseptert broken av informasjonskapsler på nettstedet.

 • Informasjonskapsler I forhold til funsjonalitet

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administreres av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene husker hvilke valg Du tar når Du bruker nettstedet, slik som å huske din innlogging eller hvilke språk Du foretrekker. Meningen med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer bedre service, samt at Du slipper å legge inn dine valg hver gang du bruker nettstedet. 

 • Sporing og Tracking and Performance Cookies

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administrert av: Tredjepart

Formål: Disse informasjonskapslene er brukt til å spore informasjon om trafikk til nettstedet og hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som samles via disse informasjonskapslene kan direkte eller indirekte identifisere Deg som en individuell besøker. Dette er fordi den innsamlede informasjonen vanligvis er knyttet til en pseudonym identifikator tilknyttet den enheten du bruker for å gå inn på nettstedet

Vi kan også bruke disse informasjonskapslene til å teste nye annonser, sider, funksjoner eller ny funksjonalitet på nettstedet for å se hvordan brukerne våre reagerer på dem.

 • Informasjonskapsler og sosiale medier

Type: Vedvarende informasjonskapsler

Administreres av: Tredjepart

Formål: I tillegg til våre egne informasjonskapsler, kan vi også bruke forskjellige tredjeparts informasjonskapsler for å rapportere nettstedets brukerstatistikker, levereannonser på og gjennom netstedet osv. Disse informasjonskapslene kan brukes når du deler informasjon ved hjelp av et nettverk på sosiale medier, som Facebook, Instagram, Twitter eller Google+.

Dine valg angående informasjonskapsler

Hvis du foretrekker å unngå informasjonskapsler på nettstedet må du slå av bruken av informasjonskapsler i nettleseren din og deretter slette informasjonskapslene lagret i nettleseren assosiert med dette nettstedet. Du kan eventuelt slå av bruk av informasjonskapsler for alle nettsteder.

Hvis du ikke aksepterer våre informasjonskapsler, kan du oppleve noen avvik i bruken av nettstedet og noen funksjoner kan kanskje ikke virke helt som de skal. 

Hvis du vil slette informasjonskapslene eller instruere din nettleser til å slette eller avvise informasjonskapsler, kan du gå til hjelp-sidene i nettleseren.

For alle andre nettlesere, se hjelp-menyen på din nettleser.

Mer informasjon om informasjonskapsler

Lær mer om informasjonskapsler her : What Are Cookies?.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne informasjonskapsel politikken, kan du kontakte oss:

Ved å besøke vårt nettsted på https://www.rvmsystems.com/contact/

Cookies Politika

Posledná aktualizácia: Január 25, 2021

Táto politika vysvetľuje čo sú Cookies a ako ich používame. Pre porozumenie, aké typy Cookies používame, aké informácie zbierame a ako tieto informácie využívame, by ste si mali prečítať tieto zásady používania súborov Cookies.

Súbory Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými a získanými z Cookies. Ďalšie informácie o tom, ako používame, ukladáme a udržiavame Vaše osobné údaje a ako sú zabezpečené, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

V súboroch Cookies, ktoré používame, neuchovávame žiadne citlivé či osobné informácie, ako sú napríklad poštové adresy, heslá účtov a pod.

Interpretácia a definície

Interpretácia

Slová, v ktorých je začiatočné písmeno veľké, majú definovaný význam za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Pre účely týchto zásad používania súborov Cookies:

 • Spoločnosť (v týchto zásadách uvádzané tiež ako "My", "Naše" alebo "Sme“) odkazuje na RVM Systems, a.s., Legionárska 1844/77, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
 • Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová stránka do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo iného zariadenia a obsahujú podrobnosti o Vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke a majú mnoho využití.
 • Webová stránka odkazuje na RVM Systems, prístupná z odkazu https://www.rvmsystems.com
 • Vy (v týchto zásadách uvádzané tiež ako "Vám", "Vašom" alebo "Ste"), v zmysle jednotlivec, ktorý vstupuje na webovú stránku alebo ju používa, tiež spoločnosť alebo akýkoľvek právny subjekt, v mene ktorého táto osoba podľa potreby vstupuje alebo používa webovú stránku.

Použitie Cookies

Typy súborov Cookies, ktoré používame

Súbory Cookies môžu byť „Trvalé“ alebo „Dočasné“. Trvalé Cookies ostanú vo Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení pri prechode do režimu off-line, zatiaľ čo dočasné Cookies sa vymažú v okamihu, keď zavriete svoj webový prehliadač.

Naša Spoločnosť používa oba varianty Cookies na nasledovné účely:

 • Nevyhnutné / hlavné Cookies

Typ: Dočasné Cookies

Pod správou: RVM Systems

Účel: Tieto súbory Cookies sú nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej stránky a umožniť Vám využívať niektoré z jej funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému použitiu používateľských účtov. Bez týchto súborov Cookies nebude možné poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali a tieto súbory Cookies používame iba na to, aby sme Vám tieto služby poskytli.

 • Zásady používania Cookies / oznámenie o prijatí Cookies

Typ: Trvalé Cookies

Pod správou: RVM Systems

Účel: Tieto súbory Cookies identifikujú, či používatelia akceptovali použitie súborov Cookies na webovej stránke.

 • Funkčné Cookies

Typ: Trvalé Cookies

Pod správou: RVM Systems

Účel: Tieto súbory Cookies nám umožňujú zapamätať si rozhodnutia, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, napríklad zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto Cookies je poskytnúť Vám osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby ste pri každom použití webovej stránky museli znova zadávať svoje preferencie.

 • Sledovacie a výkonnostné Cookies

Typ: Trvalé Cookies

Pod správou: Tretie strany

Účel: Tieto Cookies sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti na webovej stránke a o tom, ako používatelia webovú stránku používajú. Zhromaždené informácie prostredníctvom týchto súborov Cookies Vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako individuálneho návštevníka a to z dôvodu zvyčajného spojenia zhromaždených informácií s pseudonymným identifikátorom priradeným zariadeniu, ktoré používate na prístup k webovej stránke. Tieto súbory Cookie môžeme tiež použiť na testovanie nových reklám, stránok, vlastností alebo nových funkcií webovej stránky, aby sme zistili reakcie našich používateľov.

 • Súbory Cookies Sociálnych Médií

Typ: Trvalé Cookies

Pod správou: Tretie strany

Účel: Okrem našich vlastných súborov Cookies môžeme tiež používať rôzne súbory Cookies tretích strán, prostredníctvom ktorých hlásime štatistiky používania webovej stránky, doručovanie reklám na webovú stránku atď. Tieto súbory Cookies môžu byť použité pri zdieľaní informácií pomocou webových stránok sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, Twitter alebo Google+.

Vaše možnosti týkajúce sa súborov Cookies

Ak sa radšej chcete vyhnúť súborom Cookies na našich webových stránkach, musíte najskôr zakázať používanie súborov Cookies vo svojom prehliadači a potom z prehliadača vymazať súbory Cookies, ktoré sú spojené s týmto webovým serverom. Túto možnosť môžete kedykoľvek využiť na zabránenie používania súborov Cookies.

Ak neprijmete naše súbory Cookies, môžu sa pri používaní webovej stránky vyskytnúť problémy a niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Ak chcete súbory Cookies vymazať alebo dať pokyn svojmu webovému prehliadaču, aby súbory Cookies odstránil alebo odmietol, navštívte stránky pomocníka vášho webového prehliadača.

V prípade iného webového prehliadača navštívte jeho oficiálne webové stránky.

Viac informácií o súboroch Cookies

Ak chcete vedieť viac o súboroch Cookies môžete kliknúť na nasledujúci odkaz: Čo sú Cookies?.

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad používania súborov Cookies, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej webovej stránky: https://www.rvmsystems.com/contact/

Politica privind cookie-urile

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2021

Această politică privind cookie-urile explică ce sunt cookie-urile și modul în care le folosim. Ar trebui să citiți această politică, astfel încât să puteți înțelege ce tip de cookie-uri folosim sau informațiile pe care le colectăm folosind cookie-uri și cum sunt utilizate aceste informații.

Cookie-urile nu conțin de obicei nicio informație care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute de la cookie-uri. Pentru informații suplimentare despre modul în care utilizăm, stocăm și păstrăm securitatea datelor dvs. personale, consultați Politica noastră de confidențialitate.

Nu stocăm informații personale sensibile, cum ar fi adrese de poștă, parole de cont etc. în cookie-urile pe care le folosim.

Interpretare și Definiții

Interpretare

Cuvintele pentru care litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același sens, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

 • Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în această politică privind cookie-urile) se referă la RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla.
 • Cookie-uri înseamnă fișiere mici care sunt plasate pe computerul dvs., dispozitivul mobil sau orice alt dispozitiv de către un site web, care conțin detalii despre istoricul de navigare pe acel site web printre numeroasele sale utilizări.
 • Site-ul web se referă la RVM Systems Reverse Vending, accesibil de pe https://www.rvmsystems.com
 • Sunteți persoana care accesează sau utilizează site-ul web sau o companie sau orice entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană accesează sau utilizează site-ul web, după caz.

Utilizarea cookie-urilor

Tipul de cookie-uri pe care le folosim

Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau „sesiune”. Cookie-urile persistente rămân pe computerul dvs. personal sau pe dispozitivul mobil când vă deconectați, în timp ce cookie-urile de sesiune sunt șterse imediat ce închideți browserul web.

Utilizăm atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri persistente în scopurile stabilite mai jos:

 • Cookie-uri necesare / esențiale

Tip: Cookie-uri de sesiune

Administrat de: Noi

Scop: Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă oferi servicii disponibile prin intermediul site-ului web și pentru a vă permite să utilizați unele dintre caracteristicile sale. Acestea ajută la autentificarea utilizatorilor și previn utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate, iar noi folosim aceste cookie-uri doar pentru a vă oferi aceste servicii.

 • Politica privind cookie-urile / Cookie-urile de acceptare a notificărilor

Tip: Cookie-uri persistente

Administrat de: Noi

Scop: Aceste cookie-uri identifică dacă utilizatorii au acceptat utilizarea cookie-urilor de pe site.

 • Cookie-uri de funcționalitate

Tip: Cookie-uri persistente

Administrat de: Noi

Scop: Aceste cookie-uri ne permit să ne amintim de opțiunile pe care le faceți atunci când utilizați site-ul web, cum ar fi să ne amintim detaliile de autentificare sau preferința de limbă. Scopul acestor cookie-uri este de a vă oferi o experiență mai personală și de a vă evita să vă reintroduceți preferințele de fiecare dată când utilizați site-ul web.

 • Cookie-uri de urmărire și performanță

Tip: Cookie-uri persistente

Administrat de: terțe părți

Scop: Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a urmări informații despre traficul către site-ul web și modul în care utilizatorii folosesc site-ul web. Informațiile colectate prin intermediul acestor cookie-uri vă pot identifica direct sau indirect ca vizitator individual. Acest lucru se datorează faptului că informațiile colectate sunt de obicei legate de un identificator pseudonim asociat dispozitivului pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul web. De asemenea, putem folosi aceste cookie-uri pentru a testa noi reclame, pagini, caracteristici sau noi funcționalități ale site-ului web pentru a vedea cum reacționează utilizatorii noștri la acestea.

 • Cookie-uri de socializare

Tip: Cookie-uri persistente

Administrat de: terți

Scop: Pe lângă propriile noastre cookie-uri, putem utiliza, de asemenea, diverse cookie-uri terțe părți pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului web, pentru a livra reclame pe și prin intermediul site-ului web și așa mai departe. Aceste cookie-uri pot fi utilizate atunci când partajați informații utilizând un site de rețele de socializare precum Facebook, Instagram, Twitter sau Google+.

Alegerile dvs. cu privie la cookie-uri

Dacă preferați să evitați utilizarea cookie-urilor pe site-ul web, mai întâi trebuie să dezactivați utilizarea cookie-urilor în browserul dvs. și apoi să ștergeți cookie-urile salvate în browserul dvs. asociate acestui site web. Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea cookie-urilor în orice moment.

Dacă nu acceptați cookie-urile noastre, este posibil să întâmpinați unele neplăceri în utilizarea site-ului web și este posibil ca unele caracteristici să nu funcționeze corect.

Dacă doriți să ștergeți cookie-urile sau să instruiți browserul dvs. web să șteargă sau să refuze cookie-urile, vă rugăm să vizitați paginile de ajutor ale browserului dvs. web.

Pentru orice alt browser web, vă rugăm să vizitați paginile web oficiale ale browserului dvs. web.

Mai multe informații despre cookie-uri

Puteți afla mai multe despre cookie-uri: Ce sunt cookie-urile ?.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică privind cookie-urile, ne puteți contacta:

Vizitând această pagină pe site-ul nostru: https://www.rvmsystems.com/contact/

TOP