Cookies Policy

Last updated: January 25, 2021

This Cookies Policy explains what Cookies are and how We use them. You should read this policy so You can understand what type of cookies We use, or the information We collect using Cookies and how that information is used.

Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about You may be linked to the information stored in and obtained from Cookies. For further information on how We use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

We do not store sensitive personal information, such as mailing addresses, account passwords, etc. in the Cookies We use.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Cookies Policy) refers to RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla.
 • Cookies means small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing details of your browsing history on that website among its many uses.
 • Website refers to RVM Systems Reverse Vending, accessible from https://www.rvmsystems.com
 • You means the individual accessing or using the Website, or a company, or any legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Website, as applicable.

The use of the Cookies

Type of Cookies We Use

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close your web browser.

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies

Type: Session Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Us

Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

 • Tracking and Performance Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: These Cookies are used to track information about traffic to the Website and how users use the Website. The information gathered via these Cookies may directly or indirectly identify you as an individual visitor. This is because the information collected is typically linked to a pseudonymous identifier associated with the device you use to access the Website. We may also use these Cookies to test new advertisements, pages, features or new functionality of the Website to see how our users react to them.

 • Social Media Cookies

Type: Persistent Cookies

Administered by: Third-Parties

Purpose: In addition to Our own Cookies, We may also use various third parties Cookies to report usage statistics of the Website, deliver advertisements on and through the Website, and so on. These Cookies may be used when You share information using a social media networking website such as Facebook, Instagram, Twitter or Google+.

Your Choices Regarding Cookies

If You prefer to avoid the use of Cookies on the Website, first You must disable the use of Cookies in your browser and then delete the Cookies saved in your browser associated with this website. You may use this option for preventing the use of Cookies at any time.

If You do not accept Our Cookies, You may experience some inconvenience in your use of the Website and some features may not function properly.

If You'd like to delete Cookies or instruct your web browser to delete or refuse Cookies, please visit the help pages of your web browser.

For any other web browser, please visit your web browser's official web pages.

More Information about Cookies

You can learn more about cookies: What Are Cookies?.

Contact us

If you have any questions about this Cookies Policy, You can contact us:

By visiting this page on our website: https://www.rvmsystems.com/contact/

Cookiepolicy för RVM-system

Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa denna policy så att du kan förstå vilken typ av cookeis vi använder, eller vilken information vi samlar in med cookies och hur den informationen används.

Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till den information som lagras i och erhålls från cookies. För ytterligare information om hur vi använder, lagrar och håller dina personuppgifter säkra, se vår integritetspolicy.

Vi lagrar inte känslig personlig information, såsom postadresser, kontolösenord etc. i de cookies vi använder.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den första bokstaven är versal med har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna cookiepolicy:

 • Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i denna cookiepolicy) hänvisar till RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Järfälla.
 • Cookies betyder små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Webbplatsen hänvisar till RVM Systems Reverse Vending, tillgänglig från https://www.rvmsystems.com
 • Du avser den person som besöker eller använder Webbplatsen, eller ett företag eller någon juridisk enhet på vars vägnar en sådan person besöker eller använder Webbplatsen, i tillämpliga fall.

Användningen av cookies

Typ av kakor vi använder

Cookies kan vara "beständiga" eller "session" -kakor. Beständiga kakor finns kvar på din personliga dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både session- och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga kakor

Typ: Sessioncookies

Administreras av: oss

Syfte: Dessa cookies är viktiga för att förse dig med tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa kakor kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa kakor för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

 • Cookies Policy / Cookies för godkännande av meddelanden

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookeis identifierar om användare har accepterat användningen av kakor på webbplatsen.

 • Funktionscookies

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa kakor tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa kakor är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du måste ange dina preferenser igen varje gång du använder webbplatsen.

 • Spårning och prestandakakor

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Tredjepart

Syfte: Dessa kakor används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa kakor kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är länkad till en pseudonym identifierare som är associerad med den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya annonser, sidor, funktioner eller nya funktioner på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

 • Sociala mediekakor

Typ: Beständiga kakor

Administreras av: Tredjepart

Syfte: Förutom våra egna kakor kan vi också använda olika kakor från tredje part för att rapportera användningsstatistik för webbplatsen, leverera annonser på och genom webbplatsen och så vidare. Dessa kakor kan användas när du delar information med hjälp av en webbplats för sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter eller Google+.

Dina val angående cookies

Om du föredrar att undvika användning av kakor på webbplatsen måste du först inaktivera användningen av kakor i din webbläsare och sedan radera de kakor som sparats i din webbläsare som är kopplad till denna webbplats. Du kan använda detta alternativ för att förhindra användning av kakor när som helst.

Om du inte accepterar våra kakor kan du uppleva besvär med din användning av webbplatsen och vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt.

Om du vill ta bort cookies eller instruera din webbläsare att ta bort eller vägra cookies, vänligen besök hjälpsidorna i din webbläsare.

För andra webbläsare, besök din webbläsares officiella webbsidor.

Mer information om cookies

Du kan lära dig mer om cookies: Vad är cookies?.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna cookiepolicy kan du kontakta oss:

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://www.rvmsystems.com/contact/

Bruk av informasjonskapsler

Sist oppdatert: Januar 25, 2021

Denne artikkelen forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem. Du bør lese den, slik at du forstår hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, eller informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler, samt hvordan informasjonen brukes.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler. For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder personopplysningene dine sikre, se vår personvernpolitikk.

Vi lagrer ikke sensitiv personlig informasjon, for eksempel postadresser, kontopassord, etc. i de informasjonskapslene vi bruker

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene der den første bokstaven er skrevet med stor bokstaver, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de vises i entall eller flertall.

Definisjoner

I forbindelse med denne policyen for informasjonskapsler:

 • Selskap (referert til som "selskapet", "vi", "oss" eller "vårt" i denne informasjonskapselpolitikken) refererer til RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla.
 • Informasjonskapsler betyr små filer som plasseres på din datamaskin, mobilenhet eller annen enhet av et nettsted, som inneholder detaljer om nettleserloggen din på nettstedet blant de mange bruksområdene.
 • Nettstedet refererer til RVM Systems, tilgjengelig fra https://www.rvmsystems.com
 • Med «Du», mener vi den enkelte som har tilgang til eller bruker nettstedet, eller et selskap eller enhver juridisk enhet på vegne av den personen bruker eller bruker nettstedet, alt etter hva som er aktuelt.

Bruken av informasjonskapsler

Typer av informasjonskapsler vi bruker

Informasjonskapsler kan være "vedvarende" eller "sesjonsbaserte" informasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler forblir på din personlige datamaskin eller mobilenhet når du går frakoblet, mens sesjonsbaserte informasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren.

Vi bruker både sesjonsbaserte og vedvarende informasjonskapsler til formålene beskrevet nedenfor:

 • Nødvendige /Essensielle informasjonskapsler

Type: Informasjonskapsler per sesjon

Administreres av: Oss

Formål: disse informasjonskapslene er essensielle for å gi Deg service tilgjengelig gjennom nettstedet og for å gi deg tilgang til å bruke enkelte fasiliteter. De hjelper  De hjelper til med å autentisere brukere og forhindre svindelaktig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene, kan tjenestene som Du har bedt om ikke leveres, og vi bruker bare disse informasjonskapslene for å gi deg disse tjenestene.

 • Om informasjonskapsler og godkjenning av disse

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administrert av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene identifiserer om brukere has akseptert broken av informasjonskapsler på nettstedet.

 • Informasjonskapsler I forhold til funsjonalitet

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administreres av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene husker hvilke valg Du tar når Du bruker nettstedet, slik som å huske din innlogging eller hvilke språk Du foretrekker. Meningen med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer bedre service, samt at Du slipper å legge inn dine valg hver gang du bruker nettstedet. 

 • Sporing og Tracking and Performance Cookies

Type: Nødvendige informasjonskapsler

Administrert av: Tredjepart

Formål: Disse informasjonskapslene er brukt til å spore informasjon om trafikk til nettstedet og hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som samles via disse informasjonskapslene kan direkte eller indirekte identifisere Deg som en individuell besøker. Dette er fordi den innsamlede informasjonen vanligvis er knyttet til en pseudonym identifikator tilknyttet den enheten du bruker for å gå inn på nettstedet

Vi kan også bruke disse informasjonskapslene til å teste nye annonser, sider, funksjoner eller ny funksjonalitet på nettstedet for å se hvordan brukerne våre reagerer på dem.

 • Informasjonskapsler og sosiale medier

Type: Vedvarende informasjonskapsler

Administreres av: Tredjepart

Formål: I tillegg til våre egne informasjonskapsler, kan vi også bruke forskjellige tredjeparts informasjonskapsler for å rapportere nettstedets brukerstatistikker, levereannonser på og gjennom netstedet osv. Disse informasjonskapslene kan brukes når du deler informasjon ved hjelp av et nettverk på sosiale medier, som Facebook, Instagram, Twitter eller Google+.

Dine valg angående informasjonskapsler

Hvis du foretrekker å unngå informasjonskapsler på nettstedet må du slå av bruken av informasjonskapsler i nettleseren din og deretter slette informasjonskapslene lagret i nettleseren assosiert med dette nettstedet. Du kan eventuelt slå av bruk av informasjonskapsler for alle nettsteder.

Hvis du ikke aksepterer våre informasjonskapsler, kan du oppleve noen avvik i bruken av nettstedet og noen funksjoner kan kanskje ikke virke helt som de skal. 

Hvis du vil slette informasjonskapslene eller instruere din nettleser til å slette eller avvise informasjonskapsler, kan du gå til hjelp-sidene i nettleseren.

For alle andre nettlesere, se hjelp-menyen på din nettleser.

Mer informasjon om informasjonskapsler

Lær mer om informasjonskapsler her : What Are Cookies?.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne informasjonskapsel politikken, kan du kontakte oss:

Ved å besøke vårt nettsted på https://www.rvmsystems.com/contact/

TOP